V této kategorii najdete stránky týkající se státních i soukromých vysokých škol v České republice.
Prosím, registrujte pouze stránky týkající se přímo českého vysokého školství, vysokých škol a jejich fakult, kateder a institucí.
Stránky Akademie múzických umění v Praze a fakult.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Informace o Akademii výtvarných umění v Praze.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Toto je kategorie pouze pro ČZU v Praze.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky fakult a kateder vztahující se k této univerzitě.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Na počátku vývoje akademií byla platónská akademie, kterou založil kolem roku 387 př. Kr. Platón jako filozofickou školu. Tato akademie sehrála veledůležitou roli ve vývoji starověké filozofie a vědy a do značné míry určila identitu západní civilizace. V 15. a 16. století byly jako akademie v Evropě označovány mnohé vědecké společnosti a v 17. století se akademiemi stávají zejména ve Francii orgány vědeckého bádání. Od konce 18. století a ve století 19. jsou názvem akademie označovány také umělecké školy a umělecké instituce, které se staly centrem zkoumání a bádání v uměleckých oborech. Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Právě tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. V předválečném období představovaly konzervatoře a mistrovské kurzy ty nejkvalitnější umělecké vzdělávací instituce. Až po roce 1945 byla ustavena první vysoká umělecká škola - Akademie múzických umění v Praze. Potřebu takovéto vzdělávací instituce shledalo i druhé nejvýznamnější kulturně-historické centrum České republiky - Brno. Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla tak založena 12. září 1947. Dnes studuje na dvou fakultách Janáčkovy akademie úhrnem více než 500 posluchačů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.
Každou stranu navrhujte jen jednou.
Stránky pod JU v Českých Budějovicích.
Stránky navrhujte jen jednou.
Je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe téměř dvacet tisíc zemědělských inženýrů, více než šest a půl tisíc lesních inženýrů a téměř pět a půl tisíc inženýrů ekonomů. Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (ve zkratce MZLU v Brně) tvoří čtyři fakulty. Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta a Provozně ekonomická fakulta sídlí v Brně, Zahradnická fakulta je umístěna v Lednici. Počet studujících na všech fakultách univerzity v roce 2004 činí téměř osm tisíc. Vzdělávací program při vzniku této vysoké školy vycházel z jejich původních dvou odborů, tj. hospodářského a lesnického, a doznal v jisté časové posloupnosti svého výrazného rozšíření. Postupně docházelo k jeho doplňování o nové studijní programy a jejich obměňování tak, aby byly vhodněji naplňovány potřeby získávání vysokoškolské kvalifikace příslušného odborného zaměření. V současné době má univerzita akreditováno study-system study-programs count bachelor studijních programů s 25 studijními obory pro bakalářské studium, 12 studijních programů s 27 studijními obory pro navazující magisterské studium, 13 studijních programů se 17 studijními obory pro pětileté magisterské studium a 19 studijních programů s 29 studijními obory pro doktorské studium. V rámci studijních programů se mohou studenti rovněž individuálně profilovat v řadě odborných předmětů, jejichž obsahová náplň byla upravena s ohledem na potřeby spojené se vstupem České republiky do Evropské unie. Univerzita dále nabízí studium v rámci kurzů celoživotního vzdělávání a od roku 2003 také výuku v rámci Univerzity třetího věku. Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity a fakult a zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických a technických věd. Jedná se o otevřený okruh výzkumných aktivit, uplatňovaný v institucionálním výzkumu, ve výběrových řízeních grantových agentur, výzkumných centrech a v mezinárodních vědecko-výzkumných programech. Výzkumný program MZLU v Brně sleduje v obecné rovině aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v zemědělských, lesnických, zahradnických a ekonomických vědách. V praktické realizaci se jedná o cílené řízení biologických procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu. Důraz je kladen na kvalitu a bezpečnost zemědělských produktů obecně a potravin zvláště v podmínkách rostoucí konkurence na liberalizujícím se světovém agrárním trhu. V kontextu se závěry Společné zemědělské politiky EU jako prioritní preferuje univerzita zejména témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví, významu jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí při utváření krajinného prostoru a rozvoji venkova. V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MZLU v Brně je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projetků. Potřebám praktické výuky studentů, k řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků v praxi slouží Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů, doplňující pedagogické studium mistrů odborné výchovy, výuku seniorů v rámci Univerzity třetího věku a vzdělávací kurzy podle potřeb a požadavků široké veřejnosti zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání, založený v roce 2003. Pro výukové účely je využívána také Botanická zahrada a arboretum. K dispozici je rozsáhlá knihovna, čítárna časopisů a moderní informační a počítačové centrum jako součásti Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb. Nově zřízený Ústav informačních a komunikačních technologií zabezpečuje provozování automatizovaných systémů řízení cestou Univerzitního informačního systému a formou zavádění systému SAP do praxe univerzity. Audiovizuální centrum zhotovuje videozáznamy pro potřeby výuky a výzkumu a spravuje celouniverzitní filmotéku a videotéku. K zachování a zpřístupnění archivního bohatství univerzity dalším generacím je zaměřena činnost Univerzitního archivu. MZLU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Tělovýchovné a sportovní vyžití je studentům umožněno v rámci fakultativní tělesné výchovy a prostřednictvím vysokoškolského sportovního klubu univerzity.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky fakult, departmentů, oddělení a organizací této instituce.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky fakult technické univerzity v Liberci.
Stránky navrhujte jen jednou.
Toto je kategorie pouze pro Univerzitu Hradec Králové.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky pouze pod UJEP v Ústí nad Labem.
Stránky navrhujte jen jednou.
Hlavním posláním Univerzity obrany (UO) je šíření vzdělanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vědeckého bádání v oblastech důležitých pro bezpečnost České republiky a plnění jejích spojeneckých závazků. Působnost UO je dána zaměřením vzdělávání, výchovy a přípravy vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky (AČR) a vědecké činnosti ve prospěch resortu Ministerstva obrany (MO).
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky a podstránky Univerzity Palackého v Olomouci.
Každou však navrhujte jen jednou a se zařazeníhodným obsahem.
Byla založena jako Vysoká škola chemická v Pardubicích vládním nařízením č. 81/1950 Sb., v roce 1953 přetransformována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Vznikem nových fakult se po roce 1990 struktura školy změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Od roku 1994 nese současný název Univerzita Pardubice. Univerzita Pardubice je jednou z 24 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji. Její vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová a další činnost vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je rozvíjena směrem k Evropskému vysokoškolskému vzdělávacímu prostoru (EHEA) a Evropskému výzkumnému prostoru (ERA).
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky pouze pod Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.
Stránky navrhujte jen jednou.
Posláním VFU Brno je chránit, zprostředkovávat a rozvíjet vysokoškolské vzdělávání v oblasti veterinárního lékařství, veterinární hygieny, veterinární ekologie a farmaceutických věd, na základě nejnovějších vědeckých poznatků a tvůrčí vědecké činnosti
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky pouze pod VŠCHT v Praze.
Stránky navrhujte jen jednou.
Stránky pod VŠE v Praze.
Stránky navrhujte jen jednou.