Preston near Canterbury, Kent.
Please note this is Preston near Canterbury, Kent.