این شاخه و زیر شاخه‌های آن مخصوص وب‌گاه‌هایی است که برای مخاطب کودک و نوجوان است، نه درباره‌ی کودکان و نوجوانان.

شاخه‌ی مخصوص مخاطب کودک و نوجوان

به این قسمت سایت اضافه نکنید!

  • این شاخه، یک شاخه‌ی اصلی می‌باشد و قابلیت پذیرش سایت در این شاخه وجود ندارد.
  • به بهترین زیرشاخه‌ی ممکن که مربوط به سایت شما می‌باشد مراجعه کنید. در آن صورت احتمال پذیرفته شدن سایت شما خیلی بیشتر خواهد بود.
  • درصورت اضافه کردن سایت به هرکدام از شاخه‌های اصلی، مطمئن باشید سایت شما هرگز پذیرفته نخواهد شد.

محتویات سایت شما باید:

  • به زبان فارسی باشد. (اگر صفحه‌ی فارسی آن آدرس مشخصی دارد، آن آدرس را پیشنهاد کنید.)
  • طبق استاندارد یونی‌کد و مجموعه‌ی نویسه‌ی یو‌تی‌اف 8 باشد.
  • متنی باشد. (دارای قسمت‌های فارسی غیر تصویری و غیر فلش باشد.)

توجه کنید که این شاخه و زیر شاخه‌های آن مخصوص وب‌گاه‌هایی است که برای مخاطب کودک و نوجوان است، نه درباره‌ی کودکان و نوجوانان.

این شاخه مربوط به تفریحات کودکان و نوجوانان می‌باشد.
این شاخه مربوط به تفریحات کودکان و نوجوانان می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما بزبان فارسی و برای کودکان (نه درباره‌ی کودکان) بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
این شاخه مربوط به دوره‌ی تحصیلی کودکان و نوجوانان می‌باشد.
این شاخه مربوط به دوره‌ی تحصیلی کودکان و نوجوانان می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما بزبان فارسی و برای کودکان (نه درباره‌ی کودکان) بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
این شاخه مربوط به فهرست‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان می‌باشد.
این شاخه مربوط به فهرست‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما بزبان فارسی و برای کودکان (نه درباره‌ی کودکان) بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
این شاخه مربوط به مردم و جامعه در برابر کودکان می‌باشد.
این شاخه مربوط به مردم و جامعه در برابر کودکان می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما بزبان فارسی و برای کودکان (نه درباره‌ی کودکان) بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
این شاخه مربوط به هنر کودکان و نوجوانان و کارهای هنری مرتبط با کودکان و نوجوانان می‌باشد.
این شاخه مربوط به هنر کودکان و نوجوانان و کارهای هنری مرتبط با کودکان و نوجوانان می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما بزبان فارسی و برای کودکان (نه درباره‌ی کودکان) بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
زیرشاخه‌های این شاخه مربوط به ورزش‌ها و سرگرمی‌های کودکان و نوجوانان می‌باشند.
زیرشاخه‌های این شاخه مربوط به ورزش‌ها و سرگرمی‌های کودکان و نوجوانان می‌باشند. به خود این شاخه سایت اضافه نکنید، بلکه به زیرشاخه‌های مربوطه مراجعه کنید. تنها در صورتیکه سایت شما بزبان فارسی و برای کودکان (نه درباره‌ی کودکان) بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در زیرشاخه‌ی مربوطه از این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
این شاخه مربوط به پیش از دبستان می‌باشد.
این شاخه مربوط به پیش از دبستان می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما بزبان فارسی و برای کودکان (نه درباره‌ی کودکان) بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.