2001 drama. Also known as Shiqi sui de dan che. Directed by Xiaoshuai Wang.