Táto kategória slúži na zaradenie stránok zaoberajúcimi sa témami pre dospelých, najmä erotických stránok v slovenskom jazyku.
Priamo do tejto konkrétnej kategórie nenavrhujte žiadne stránky, ktoré je možné navrhnúť do niektorej z podkategórií, alebo inej špecifickejšej kategórie v slovenskej tematickej oblasti katalógu!
Navrhnuté stránky, ktoré bolo možné odoslať do niektorej zo subkategórií a nebolo tak učinené, môžu byť z tejto kategórie bez predošlého upozornenia vymazané.
Do časti katalógu Adult: World: Slovensky, resp. jeho subkategórií navrhujte stránky v slovenskom jazyku, ktoré sa vzťahujú k témam pre dospelých, najmä erotické stránky a podobne.

Hry

 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Táto kategória slúži najmä na zaraďovanie odkazov na internetové obchody zamerané na predaj erotických DVD, VHS, pomôcok a oblečenia. V tematických kategóriách určených pre odkazy na internetové obchody platia nasledujúce pravidlá.

Čo je internetový obchod?
Internetový obchod je www stránka, na ktorej sa ponúka na predaj tovar alebo služba a to tak, že ich možno objednať z domova. Aby sa stránky dali považovať za internetový obchod musia obsahovať
 • názvy a dôležité parametre ponúkaného tovaru, alebo služieb
 • ceny tovaru, alebo služby, z ktorých jednoznačne vyplýva, že sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov, ak majú/sú k nim byť pripočítané
 • aplikáciu pre objednanie, alebo informácie ako možno tovar či službu objednať z domova
Stránky, ktoré toto nespĺňajú, nepovažujeme za internetové obchody a nebudú v tejto kategórii zaradené - možno ich ale zaradiť v inej, menej náročnej tematickej kategórie (pokiaľ splnia podmienky príslušnej kategórie).

Čo musí internetový obchod spĺňať, aby mohol byť zaradený?
Nezaraďujeme všetky internetové obchody, ale snažíme sa vyberať kvalitné a dobré obchody. Obchody posudzujeme podľa ich stránok.

Zaradený môže byť len obchod, ktorý:
 • je riadne identifikovaný, najmä poštovou adresou a obchodnými údajmi (užívateľ musí jasne vedieť u ktorého subjektu nakupuje
 • obsahuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka, vrátane ich základných parametrov
 • obsahuje ceny tovarov a služieb vrátane všetkých poplatkov a daní (nesmie skrývať akékoľvek poplatky)
 • obsahuje informácie o spôsobe platby, dodaní tovaru a služieb, záruke a možnostiach reklamácie
 • obsahuje informácie ako možno tovar objednať, alebo aplikáciu pre objednanie (formulár a pod.)
 • rešpektuje záujmy spotrebiteľa a nijako neznižuje jeho práva, ktoré v jeho krajine štandardne máUpresnenie vyššie uvedených podmienok pre obchody, ktoré dodávajú na Slovensko:
V tejto kategórii môžu byť zaradené akékoľvek obchody, ktoré splnia vyššie uvedené podmienky a majú k dispozícii stránky v slovenskom jazyku. Predpokladáme, že väčšina obchodov bude svoje služby ponúkať v Slovenskej republike a pre nich tu uvádzame podrobnejšie podmienky, ktoré musí obchod splniť, aby rešpektoval záujmy spotrebiteľa v Slovenskej republike a nijako neznižoval jeho práva.

Nasledujúce pravidlá teda platia len pre obchody, ktoré ponúkajú svoje služby na území SR a pokiaľ sa v nich hovorí o zákonoch, tak sú vždy myslené zákony slovenské (pokiaľ existuje obchod so slovenskými stránkami, ktorý ponúka svoje služby len v zahraničí, potom pre neho platia len vyššie uvedené podmienky a podmienka o rešpektovanie záujmov spotrebiteľa sa potom môže konfrontovať s právnymi podmienkami v danej krajine):

Obchod musí splňovať zákonné podmienky a nesmie zákonu odporovať! Najmä musia byť na stránke obchodu ľahko dohľadateľné tieto údaje:
 • Kontaktné a identifikačné údaje:
  • obchodná firma alebo meno a priezvisko
  • sídlo právnickej osoby, alebo bydlisko fyzickej osoby
  • identifikačné číslo organizácie IČO
 • informácie o možných spôsoboch platby
 • náklady na dodanie (mali by byť na stránke konkrétne uvedené, len odkaz na cenník iných spoločností vidíme neradi) a spôsoby dodania a plnenia (dodacie podmienky)
 • informácie o tom, ako a kde tovar či službu reklamovať
 • informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy uzatváranej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (nevzťahuje sa na prípady uvedené v zákone) - zdôrazňujeme, že dodávateľ nesmie klásť v tomto smere žiadne podmienky nad rámec občianskeho zákonníka! Zákazník má právo v prípade uzatvorenia zmluvy pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku tovar rozbaliť (okrem prípadov uvedených v zákone) a vyskúšať ho (rovnako ako má možnosť vyskúšať si tovar v kamennej predajni) a podmienky ho v tomto nesmú nijako obmedzovať. Rovnako nesmie dodávateľ požadovať žiadne poplatky za odstúpenie od zmluvy podľa zákona - smie si len odčítať preukázateľne vynaložené náklady, ktoré vynaložil na odoslanie tovaru spotrebiteľovi. V praxi obchod nesmie napríklad vyžadovať vrátenie neporušeného tovaru, vrátenie tovaru v neporušenom obale, vrátenie tovaru bez známok používania, atď. (samozrejme s výnimkou prípadov, ktoré uvádza zákon). Na druhú stranu môže mať obchod v podmienkach, že nevracia peniaze za poškodený tovar, ak poškodenie vzniklo zavinením zákazníka (nie však poškodenie na ktorého vznik mala vada výrobku)!
 • Doplňujúce informácie (zákon ich nevyžaduje, ale my ano):
  • reklamačný poriadok - nie je síce zo zákona vyžadovaný, ale vychádzame z toho, že dobré obchody nič netaja a zverejnia ho
Obchod tiež nesmie mať také podmienky, ktoré by zákazníka stavali do nevýhodnej pozície voči tomu, aké práva mu zaručuje občiansky zákonník, napríklad nútiť spotrebiteľa podriadiť sa v zmluvnom vzťahu obchodnému zákonníku.

Obchod by mal mať jednoznačné podmienky tak, aby sa pokiaľ možno nepripúšťali rôzne varianty ich výkladu. Rovnako by mali na stránke byť ľahko dohľadateľné všetky dokumenty, na ktoré sa odkazuje (napr. cenník dopravy).

Obchod, ktorý tieto podmienky nespĺňa, by nemal byť v sekcii internetových obchodov vôbec zaradený.

Editor môže v špecifických prípadoch rozhodnúť o zaradení obchodu, ktorý nevyhovuje týmto podmienkam - napríklad pri hygienickom tovare možno akceptovať aj obchod, ktorý neakceptuje odstúpenie od zmluvy, ak je výrobok použitý. Aj keď je možné, že to odporuje zákonu, je možné akceptovať napríklad podmienku, že nemožno vrátiť použitú zubnú kefku atď.


O zaradení príslušného obchodu rozhoduje editor podľa zdravého rozumu, tak aby zaradený obchod bol prínosom pre užívateľa a užívateľ o ňom na základe jeho obsahu nemusel pochybovať.
Priamo do tejto konkrétnej kategórie navrhujte len stránky, ktoré nie je možné navrhnúť do niektorej z podkategórií, alebo inej špecifickejšej kategórie v slovenskej tematickej oblasti katalógu!
Navrhnuté stránky, ktoré bolo možné odoslať do niektorej zo subkategórií, alebo inej, špecifickejšej kategórie a nebolo tak učinené, môžu byť z tejto kategórie bez predošlého upozornenia vymazané.
Do tejto časti katalógu navrhujte len internetové obchody - teda stránky ktorých prostredníctvom možno nakupovať tovary, prípadne služby zamerané na produkty pre dospelých, najmä erotických pomôcok, DVD, VHS a oblečenia.
 • Pokiaľ je internetový obchod súčasťou obsahovo kvalitnej firemnej stránky, je možné stránku ako celok navrhnúť do príslušnej kategórie v katalógu a priamy odkaz odkaz na internetový obchod sem do časti pre internetové obchody. Napríklad pokiaľ má výrobca erotických pomôcok kvalitnú stránku o svojej firme (napríklad s informáciami o firme, ponukou služieb, referencie) ktorej súčasťou je internetový obchod s erotickými pomôckami, môže hlavnú stránku navrhnúť do kategórie pre Obchod a služby a priamy odkaz na obchod ešte naviac sem, do internetových obchodov.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Virtuálne erotické časopisy a magazíny, oficiálne stránky tlačených periodík, zaujímavosti, príbehy a články zo sveta erotiky.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Priváty, agentúry, escort servisy, erotické salóny a kluby.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.