Một hệ thống

Related categories 2

Minh Huệ Net
Chia sẻ thông tin và trí huệ trong tu luyện, vạch trần cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc và báo cáo tin tức về các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới.
Pháp Luân Công – Wikipedia
Còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống "tu dưỡng cơ thể và tinh thần" được ông Lý Hồng Chí giới thiệu cho công chúng năm 1992. Mô tả lịch sử và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.
Pháp Luân Đại Pháp
Giới thiệu và tài liệu.

Other languages 5

[Home Mozilla]
Last update:
January 16, 2015 at 12:15:08 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm