Đạo Cao Đài là một tôn giáo bản địa Việt Nam có người theo tại Pháp và Hoa Kỳ. Nó là một tôn giáo đoàn kết, kết hợp giáo lý và tín ngưỡng của Đạo giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Hồi giáo và Kitô giáo.
Cao Đài
Cung cấp các sách điện tử nghiên cứu về giáo phái.
Tôn Giáo Cao Đài
Trang nhà này được dùng với mục tiêu chính là để phổ thông Giáo-Lý của Ðại-Ðạo cùng Tam-Giáo Ðạo và thông tin, liên lạc với các tín hữu bốn phương.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Lịch sử, kinh sách, phát thanh và thư viện.
Đạo Cao Đài – Wikipedia
Một tôn giáo được thành lập ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, năm 1926.

Other languages 1

[Home Mozilla]
Last update:
February 1, 2016 at 6:54:03 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm