Tài chính – Wikipedia
Phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

Other languages 2

[Home Mozilla]
Last update:
March 18, 2014 at 10:06:37 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm