World Tiếng Việt Xã hội Các vấn đề Nhân quyền và Quyền tự do
26
Nhân quyền và Quyền tự do

Subcategories 3

Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị – Wikipedia
Một công ước quốc tế do Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 03 năm 1976, nêu tổng quan các quyền dân sự và chính trị cơ bản của con người.
Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa – Wikipedia
Một công ước quốc tế được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966, có hiệu lực từ ngày 03 tháng 01 năm 1976.
Nhân quyền tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – Wikipedia
Bao gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo.
Nhân quyền tại Hoa Kỳ – Wikipedia
Tổng thể các mối quan hệ liên quan đến việc thực thi quyền con người tại Hoa Kỳ cũng như việc thi hành các chính sách về quyền con người của Hoa Kỳ tại các vùng lãnh thổ trên thế giới có sự hiện diện hoặc can thiệp của Hoa Kỳ.
Nhân quyền tại Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
Tổng thể các mối quan hệ xã hội liên quan đến việc thực thi quyền con người tại Việt Nam và cũng là các vấn đề liên quan đến các quyền con người (bao hàm các quyền chính trị) vốn gây rất nhiều tranh cãi giữa chính phủ Việt Nam và một số tổ chức nhân quyền quốc tế chính phủ các nước phương Tây như Hoa Kỳ.
Nhân quyền – Wikipedia
Cũng được viết là quyền con người, là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào.
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
Tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp.

Other languages 22

[Home Mozilla]
Last update:
December 21, 2015 at 2:06:37 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm