World Tiếng Việt Xã hội Các vấn đề Dự án bô xít ở Tây Nguyên
2
Dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên.
Bauxite Việt Nam
Blog do các nhà hoạt động chống đối kế hoạch bauxite. [Có thể bị cấm truy cập tại Việt Nam.]
Dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên – Wikipedia
Bài viết bao gồm lịch sử và chống đối kế hoạch để cho phép một công ty Trung Quốc để khai thác bauxite ở Tây Nguyên, Việt Nam.
[Home Mozilla]
Last update:
March 18, 2014 at 10:06:08 UTC
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm