Cú pháp ngôn ngữ C - Wikipedia
Tổng hợp những quy tắc xác định cách thức viết và biên dịch một chương trình C.
Google Developers
Tin tức và làm chủ các hàm API và công nghệ.
IBM developerWorks
Tài nguyên cho người phát triển ứng dụng và chuyên gia công nghệ thông tin. [tiếng Anh, tiếng Việt]
Nhập môn lập trình Java - IBM developerWorks
Bài giới thiệu phương thức lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Java của IBM.
PHP – Wikipedia
Một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát.
Python (ngôn ngữ lập trình) – Wikipedia
Một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990.

Other languages 37

[Home Mozilla]
Category editor:
tati0169
Last update:
February 9, 2017 at 11:44:27 UTC
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp