Subcategories 64

Phân cấp hành chính Việt Nam – Wikipedia
Mô tả sự phân chia các đơn vị hành chính của Việt Nam thành từng tầng.
Thành phố trực thuộc tỉnh (Việt Nam) – Wikipedia
Một loại hình đơn vị hành chính nhà nước hiện nay tại Việt Nam, tương đương cấp huyện, quận và thị xã. Thành phố trực thuộc tỉnh là một đô thị và là trung tâm hành chính, kinh tế của một tỉnh nhưng không phải tỉnh nào cũng có thành phố trực thuộc tỉnh.
Tỉnh (Việt Nam) – Wikipedia
Tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương là cấp hành chính địa phương cao nhất ở Việt Nam. Hiện Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Other languages 1

[Vietnam_Flag_Mozilla]
Last update:
February 2, 2017 at 20:48:30 UTC
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo