Hosoital Health Vajira
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
เปิดสอน ปวช ปวส และหลักสูตรระยะสั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
มีหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้า ได้ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม พณิชยกรรมและคหกรรม ในระดับ ปวช. และปวส. แห่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์
[Thai Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
พฤษภาคม 20, 2016 at 18:24:08 UTC
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ