World Thai สังคม รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
22
กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
ให้การบริการด้านทะเบียนราษฎร์ การขออนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม และการให้บริการข้อมูลและสถิติประชากร
กรมการพัฒนาชุมชน
แนะนำประวัติความเป็นมา หลักการทำงานของการพัฒนาชุมชน งบประมาณสำหรับการพัฒนา ข่าวสารจากกรมพัฒนาฯ
กรมที่ดิน
ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน ข่าวประชาสัมพันธ์ การติดต่อสำนักงานที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน วางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง
กระทรวงมหาดไทย
อำนวยการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน พัฒนาเยาวชน และการจัดที่ดิน
การประปานครหลวง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถิติและการดำเนินงาน ความรู้เรื่องกิจการประปา บริการของการประปานครหลวง ติดต่อการประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
ข้อมูลเกี่ยวกับ กปภ. ข่าวและบริการ ติดต่อ กปภ.
การไฟฟ้านครหลวง
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า วิธีคิดค่าไฟฟ้ารายเดือน ประกาศดับไฟฟ้า และข่าวประกวดราคา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความรู้เกี่ยวกับไฟฟฟ้า ข้อมูลองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม
งานประกันสังคม รักษาสิทธิประโยชน์ บุคคลในสังคม
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ประกาศกระทรวง ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ และข้อมูลเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลโครงสร้างองค์กร ทำเนียบฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รายงานสถานะทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
แผนอัตรากำลัง พัฒนาบุคลากร ตรวจสอบภายใน รายงานทางการเงิน ในจังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
ประวัติคลองดำเนินสะดวก โรงเรียนในพื้นที่ คู่มือประชาชน ในจังหวัดราชบุรี
เทศบาลตำบลท่าจีน
ข้อบัญญัติ งบประมาณ สถานที่น่าสนใจ แผนปฏิบัติการ ในจังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน ในจังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลตำบลบางแพ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล กระดานสนทนา จำนวนประชากร ในจังหวัดราชบุรี
เทศบาลตำบลบางไทร
พัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน ฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตำบลสามชุก
ข้อมูลชุมชน จำนวนประชากร โรงเรียนในเขต สถานที่ราชการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
ประวัติเทศบาล ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการ งานจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อสอบถามเทศบาล
เทศบาลเมืองชะอำ
รายงานการประชุมสภา ผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ผลสำรวจ วารสาร งบประมาณ กระดานสนทนา ในจังหวัดนนทบุรี
[Govenor_Mozilla]
ปรับปรุงล่าสุด:
กุมภาพันธ์ 12, 2015 at 23:45:11 UTC
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ