World Thai สังคม บุคคล นักวิชาการ
15
เว็บหรือบล๊อกของนักวิทยาศาสตร์, นักการศึกษา, นักเคลื่อนไหว, นักคิด นักประพันธ์
จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนบนฐานของความรู้ งานวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดย จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมือง เคยเป็นอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก
ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ชีวิต ผลงาน บทบาท และกิจกรรม
ดร. แสวง รวยสูงเนิน
บล็อกความรู้เพื่อการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร. แสวง รวยสูงเนิน
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
บล็อกส่วนตัวของ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล อดีตผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สองสมัย ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดร.นพ.พิเชฐ ปัญญัติ
บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการทำงานของ ดร.นพ.พิเชฐ ปัญญัติ
ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
บล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
ดร.วัลลา ตันตโยทัย
บล็อกเครือข่ายการจัดการความรู้โรคเบาหวาน โดย ดร.วัลลา ตันตโยทัย
ดร.เสรี พงศ์พิศ
ปรับฐานคิด ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปรัชญาชีวิต
ธวัช หมัดเต๊ะ
บล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ โดย นายธวัช หมัดเต๊ะ
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ
บล็อกถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ อาหาร ประสบการณ์ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
บล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ของประเทศไทย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
สุรี บูรณธนิต
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คนแรก)
อ.ขจิต ฝอยทอง
บล็อกประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษและการปลูกผักของ อ.ขจิต ฝอยทอง
เสงี่ยม รัตนภูพันธ์
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
[Many Mozillas]
ปรับปรุงล่าสุด:
ตุลาคม 1, 2016 at 13:24:05 UTC
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ