World Thai วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม
26

เพิ่มเติมที่ : 1

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่วิทยาการทางวิศวกรรมเกษตร โดยจัดสัมมนา จัดทำวารสาร ให้คำปรึกษาและบริการทางด้านวิชาการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน
กรมการข้าว
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต อนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว
กรมปศุสัตว์
แก้ไขปัญหาโรคสัตว์ วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
บทความเกี่ยวกับเห็ด ข้าว พืชเศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สมุนไพร ปศุสัตว์ การประมง สูตรปุ๋ย จุลินทรีย์
ชาวบ้านทำกิน
บทความเกษตร การปลูกพืชสวน การทำนา โรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช และการบำรุงดิน
บางไทรอะโกร
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน หรือไฮโดรโปนิกส์
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
การทำกสิกรรมธรรมชาติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ดำเินินการวิจัยทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ทางด้านพืช สัตว์ อาหารและพลังงาน
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
งานวิชาการด้านยางพารา ค้นคว้าวิจัยด้านการผลิต เศรษฐกิจ การตลาด อุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยาง
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
สนับสนุนการผลิตและการค้าสารเคมีเกษตร
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับวิทยาการเมล็ดพันธ์พืช และแขนงวิชาสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
สมาคมโรงสีข้าวไทย
ควบคุมปริมาณการผลิตข้าวในตลาด รวบรวมสถิติการส่งออก
สหกรณ์กรีนเนท
ส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเกษตรกรรมอินทรีย์ และพัฒนากระบวนการตลาดทางเลือก
สับปะรดบ้านไร่ม่วง
บทความ การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต และผลิตภัณฑ์ สับปะรดบ้านไร่ม่วง
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
ศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรประมง
หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พัฒนางานวิจัย ผลิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บริการวิชาการด้านการผลิตไม้ผลเขตร้อน
ออร์คิดทรอปิคอล
บทความและความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้เมืองร้อน
เกษตรกร
นำเสนอบทความและเรื่องราวการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง
เกษตรพอเพียง
ทฤษฎีที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร
เกษตรลุงคิม
การทำสวนไม้ผล พืชสวนครัว พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ เทคนิคการบำรุงพืช การทำปุ๋ย ฮอร์โมน สารสกัดสมุนไพร
เวเจท
ฐานข้อมูลพืชผักและการเพาะปลูก
แอคควาทูยู
บทความเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมง และพรรณไม้น้ำ
ไทยฟีด
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ผสมพันธุ์ ให้อาหาร จัดการฟาร์ม
ไทยเฟิร์น
ชนิดของเฟิร์น การปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ์เฟิร์น
ไม้ประดับออนไลน์
บทความสาระความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 28

[Carnivoromoz]
ปรับปรุงล่าสุด:
มกราคม 26, 2017 at 19:15:07 UTC
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค