In Partnership with AOL
เพิ่มเติมที่ :
หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น
 • สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย - ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่วิทยาการทางวิศวกรรมเกษตร โดยจัดสัมมนา จัดทำวารสาร ให้คำปรึกษาและบริการทางด้านวิชาการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน
  [!]
 • กรมการข้าว - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต อนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว
  [!]
 • กรมปศุสัตว์ - แก้ไขปัญหาโรคสัตว์ วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์
  [!]
 • ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ - บทความเกี่ยวกับเห็ด ข้าว พืชเศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สมุนไพร ปศุสัตว์ การประมง สูตรปุ๋ย จุลินทรีย์
  [!]
 • ชาวบ้านทำกิน - บทความเกษตร การปลูกพืชสวน การทำนา โรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช และการบำรุงดิน
  [!]
 • บางไทรอะโกร - ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน หรือไฮโดรโปนิกส์
  [!]
 • มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ - การทำกสิกรรมธรรมชาติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  [!]
 • รุ่งพิทักษ์ฟาร์ม - ศูนย์ศึกษาเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์และการทำไร่นาสวนผสม
  [!]
 • ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร - ดำเินินการวิจัยทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ทางด้านพืช สัตว์ อาหารและพลังงาน
  [!]
 • สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร - งานวิชาการด้านยางพารา ค้นคว้าวิจัยด้านการผลิต เศรษฐกิจ การตลาด อุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยาง
  [!]
 • สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร - สนับสนุนการผลิตและการค้าสารเคมีเกษตร
  [!]
 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย - เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับวิทยาการเมล็ดพันธ์พืช และแขนงวิชาสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
  [!]
 • สมาคมโรงสีข้าวไทย - ควบคุมปริมาณการผลิตข้าวในตลาด รวบรวมสถิติการส่งออก
  [!]
 • สหกรณ์กรีนเนท - ส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเกษตรกรรมอินทรีย์ และพัฒนากระบวนการตลาดทางเลือก
  [!]
 • สับปะรดบ้านไร่ม่วง - บทความ การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต และผลิตภัณฑ์ สับปะรดบ้านไร่ม่วง
  [!]
 • สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว - ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
  [!]
 • สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง - ศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรประมง
  [!]
 • หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - พัฒนางานวิจัย ผลิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บริการวิชาการด้านการผลิตไม้ผลเขตร้อน
  [!]
 • องค์การสวนยาง - สร้างแปลงขยายพันธุ์ยางพารา ผลิตยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น
  [!]
 • ออร์คิดทรอปิคอล - บทความและความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้เมืองร้อน
  [!]
 • เกษตรกร - นำเสนอบทความและเรื่องราวการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง
  [!]
 • เกษตรพอเพียง - ทฤษฎีที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร
  [!]
 • เกษตรลุงคิม - การทำสวนไม้ผล พืชสวนครัว พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ เทคนิคการบำรุงพืช การทำปุ๋ย ฮอร์โมน สารสกัดสมุนไพร
  [!]
 • เวเจท - ฐานข้อมูลพืชผักและการเพาะปลูก
  [!]
 • แอคควาทูยู - บทความเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมง และพรรณไม้น้ำ
  [!]
 • ไทยฟีด - การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ผสมพันธุ์ ให้อาหาร จัดการฟาร์ม
  [!]
 • ไทยเฟิร์น - ชนิดของเฟิร์น การปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ์เฟิร์น
  [!]
 • ไม้ประดับออนไลน์ - บทความสาระความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน
  [!]
 • ไฮโดรเวิร์ค - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์
  [!]
อาสาสมัครเป็นบรรณาธิการในหมวดหมู่นี้.
[Carnivoromoz]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. เงื่อนไขการใช้งาน
เชิญเยี่ยมชมไซต์น้องสาวของเรา  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

ปรับปรุงล่าสุด: มกราคม 25, 2016 at 9:15:07 UTC - แก้ไข