சிறுகதை தொடர்பான விஷயங்களை கொண்டுள்ளன.
சுரேஷ் சுப்ரமணியம் எழுதிய தமிழ் சிறுகதைகள்
இலங்கை மற்றும் டொரொன்டோ வில் பதிப்பு செய்யப்பட்டவை.

Other languages 4

[Book Mozilla]
Last update:
March 10, 2010 at 10:35:05 UTC
கலை
கணினி
செய்திகள்
பொழுதுபோக்கு
வட்டாரம்
அறிவியல்
சமூகம்
விளையாட்டு
All Languages