Dictionaries - 各種 e 辭典、字典,包括專業語典(親像醫學、植物、天文)。

u 關係 e 類別: 1

國語/閩南語機器翻譯系統
台灣大學資工所自然語言處理實驗室 e 計畫之一,按算將華文句對譯做台文 e 話句,e-tang 輸出漢字 iah-si 羅馬字。〔傳統羅馬字〕

別種語言 e kang-khoan 類別: 48

[Mozilla Writing N]
siong-au 更新 e 時間:
9月 25, 2013 at 19:32:26 UTC
參考
地區
科學
交關
人佮人
運動
All Languages
藝術
商務
電腦
遊戲
健康
徛家佮家庭
新聞
閒工