kategoriler 1

İlgili kategoriler: 1

Bilgi Gvenli?i Derne?i
Dernek hakk?nda bilgiler ve bilgi gvenli?i zerine haberler bulunuyor.
Bili?im Teknolojileri Derne?i (BT)
Derne?in kurumsal yap?s?, ym kurulu ve ara?t?rma birimleri gibi ayr?nt?lar payla??l?yor.
C ve Sistem Programc?lar? Derne?i
Dernek hakk?nda bilgilerin yan? s?ra verilen kurs e?itimleri hakk?nda bilgiler, seminer duyurular?, kodlar ve ileti?im bilgileri bulunuyor.
Linux Kullan?c?lar? Derne?i
Ama笡r, tzk, ym, 硬??ma gruplar?, haber listeleri, bildirgeler, dnlar, yeler, ye indirimleri, yelik formu.
T?p Bili?imi Derne?i
Dernek tz?, ama笡r, yelik, faaliyetlerden haberler ve yararl? linklerin yer ald??? dernek sitesi.
Teknoloji Bilgilendirme Platformu
Cep telefonlar?, baz istasyonlar?, internet ve di?er bili?im alanlar?nda Trkiye`de teknoloji hizmetlerinin yayg?nla?mas?n? desteklemek, bunu topluma faydal? ve sa?l?kl? bir 祲祶ede ilerletmek ve yap?lan faaliyetler hakk?nda toplumu bilgilendirmek amac? ta??r
Tm Telekomunikasyon ??adamlar? Derne?i (TܔED)
Telekomunikasyon sektonusunda rapor, bilgi ve haberler, derne?in faaliyetleri ve yeleri hakk?nda bilgiler bulunuyor.
Trkiye Bili?im Derne?i
Dernek tan?t?m? ve belgeleri, etkinlikler, haberler, 硬??ma gruplar?, projeler, Bili?im S, Trk祠program ayarlar?, online dergi, yelik, ?ube bilgileri, ba?lant?lar.
Trkiye Bili?im Vakf? (TBV)
Trkiye'nin bilgi toplumuna desini ama笡yan vak?f hakk?nda bilgiler ve duyurular, bili?im meslek eti?i, bili?im standartlar? ve di?er projeleri hakk?nda bilgiler bulunuyor.
Trkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf?
Vakf?n tan?t?m?, haberler, destekler, uluslararas? ili?kiler, faaliyetler, sanal ktphane ve ileti?im yer al?yor.
Yaz?l?m Sanayicileri Derne?i (YASAD)
Trkiye'de yaz?l?m sektn 翫arlar?n? korumak ve geli?mesini sa?lamak ama笡r?n? ta??yan derne?in sitesinde ye listesi, haberler, sektporlar? ve dernek tz? bulunuyor.

Diğer dillerde bu kategori: 20

[Network_Mozilla]
Son güncelleme:
28 Ağustos 2016 3:24:11 UTC
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası