Organizácie rôznych spoločenských skupín

kategórie 6

ALEX - Odborné preklady
Ponúkame kvalitné preklady do/z anglického jazyka, korektúry, revízie prekladov aj v expresných termínoch za prijateľné ceny, používame CAT nástroje
Alter Nativa, o.z.
Občianske združenie na podporu prirodzeného života. Rozvoj miestnej sebestačnosti, komunít, alternatívy v hospodárení.Permakultúra. Ponuka publikácií a ručne vyrábaných výrobkov.
Asociácia Historické Hotely Slovenska
Skupina hotelov v zámkoch, kaštieľoch a historických budovách na Slovensku.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Zájmové združenie na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov.
AVNM
Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.
Carp Team Kochanovce.
Občianske združenie rybárskeho zväzu. Ciele združenia,zoznam revírov, úspešnosť sezón, fotogaléria.
Carpteam Šarišské Michaľany
Venujeme sa lovu kaprov.
Centrum pre hospodársky rozvoj
Nezisková, mimovládna organizácia zameraná na výskum ekonomických a sociálnych javov. Kontakty, projekty, aktivity,publikácie, semináre a partneri.
Cesta ku šťastiu, o.z.
Občianske združenie Cesta ku šťastiu sa zaoberá zlepšovaním stavu komunít formou rôznych aktivít pre spoločnosť, akými sú zlepšovanie čistoty prostredia, prednášky, dobročinné aktivity.
Changenet
Aktualizované spravodajstvo z prostredia mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku.
Detský fond Slovenskej republiky
Aktivity organizácie, kódex detských práv, stanovy a výročné správy.
DHZ Petrovice
Oficiálna stránka DHZ obce Petrovice.
Dianetické centrum Košice
Informácie, literatúra, prednášky a školenia zamerané na rozvoj osobnosti založené na dielach L. Rona Hubbarda. O Dianetike a Scientológii.
Echo
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, plány činností a kontakty.
ERko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Voľný čas detí, výchova a etické otázky.
Etický kódex bloggera
Etický kódex bloggera je neziskový projekt, ktorého cieľom je poukázať na blogy čestné k navštevníkovi. Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku projektu.
EurActiv.sk
Informačný portál o Európskej únii.
Eurodesk
Európska informačná sieť, konferencie a zamestnanecké programy pre mladých ľudí.
Federácia strojvodcov SR
Stránky odborovej organizácie. Stanovy, zoznam, diskusia, časopis, správy, galéria a kontakty.
Fulbright Commission
Štipendiá pre občanov SR, akademické poradenstvo, programy pre inštitúcie, aktuálny zoznam účastníkov a kontakty.
InkoFórum, o.z.
Občianske združenie na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou (mimovoľný únik moču, alebo stolice). Stránka určená pre laickú ale i odbornú verejnosť.
Kataster nehnuteľností
Adresy a stránkové hodiny katastrálnych úradov a správ katastra
Klub detskej nádeje
Stanovy a aktivity klubu, detské tábory, album fotografií z akcií, archív činnosti a podujatí.
Klub veteránov letiska Kuchyňa
Klub veteránov letiska Kuchyňa je dobrovoľná, nepolitická, záujmová, spoločenská organizácia, ktorá združuje ľudí, ktorí pracovali na letisku neďaleko Malaciek.
Mensa Slovakia
IQ testy,plány akcií a kontakty.
Mestská knižnica mesta Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu.
Metodicko-pedagogické centrum Prešov
Metodicko-pedagogické centrum Prešov zamerané na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
MVRO - Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Združuje neziskové organizácie zamerané na humanitárnu a rozvojovú pomoc. Členovia, história, spolupráca, partneri, články a dokumenty.
Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky
Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky NAHV SR poskytuje informácie o činnosti, organizácii, histórii a podmienkach prijatia záujemcov o povolanie horského vodcu.
Obec Maňa | Oficialna stránka obce
Stránka venovaná obci Maňa. Jej účeľom je informovať občanov o diani v obci. Na stranke sa pravidelne zverejnujú fotografie z akcíi, dokumnety zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, sravy o hospodarení obce.
občianske združenie NAPS
Najmladší autor Peter Solej-občianske združenie na podporu vzdelávania a tvorivej duševnej aktivity mládeže SR.
Open Society Foundation
Financovanie a podpora otvorených spoločností. O nadácii, články, granty a rôzne programy.
Ostravice zelená - moderní vesnice pro rodinný život
Ostravice zelená je ambiciózní projekt moderní vesnice pro rodinný život s důrazem na postupný rozvoj obce při současném zachování kvality života.
PDCS - Centrum prevencie a riešenia konfliktov
Vzdelávacie a intervenčné služby pre inštitúcie štátnej správy, samosprávy a neziskového sektora.
Rada mládeže Slovenska
Členovia, regionálne rady, kľúčové dokumenty, stanoviská, správy o činnosti a kontakty.
Republiková únia zamestnávateľov
Únia zamestnávateľov súkromného sektoru, organizácia, stanovy a cieľe.
Rybárska spoločnosť Komjatice
Stránka Rybárskej spoločnosti Komjatice - predaj povolení na rybolov, fotogaléria revíru a úlovkov.
SKEJ - Slovenská esperantská mládež
Združenie mladých ľudí hovoriacich esperantom, propagácia esperanta,plány činností a kontakty.
Sloboda zvierat
Nezisková organizácia pre ochranu zvierat združujúca ľudí, sympatizujúcich s jej myšlienkami.
Slovensko bez drog, o.z.
Slovensko bez drog je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá drogovou prevenciou a šírením osvety o drogách a ich škodlivosti.
Slovensko-ruská spoločnosť
Informácie o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a politike, určené pre verejnosť i členov spoločnosti.
Slovenská katolícka charita
Aktuality, služby, o charite na Slovensku, zahraničná pomoc, adopcia na diaľku, kampane.
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Informácie o členstve, publikáciach a seminároch.
Slovenský alpský klub
OEAV Alpenverein poistenie.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Dobrovoľné občianske združenie , poradenstvo, sociálna pomoc, sociálne služby a kontakty.
Socionet
Informačný portál sociálnych služieb. Menšiny, postihnutí, sociálna politika a pomoc, vzdelávanie a zdravie.
Svetová Esperantská Mládežnícká Organizácia (TEJO)
Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.
Vzdelávacia Nadácia Aspekt
Podpora vzdelania a vedy. Vzdelávacie programy v oblasti svetových jazykov, manažmentu, environmanažmentu a podnikania. Výmenné pobyty, kultúra. Online predaj literatúry.
YMCA Slovakia
Je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a necirkevné združenie.
Zaostri na rodinu
Moja rodina. Rady a odporúčania, blogy, spoločenstvá, tipy na výlety, kalendár. Portál o rodine a pre rodiny.
Študentský parlament
Stránky Študentského parlamentu elektrotechnikov a informatikov, prinášajú vždy aktuálne informácie zo života FEI a FIIT a aj niečo viac.

Táto kategória v iných jazykoch 48

[Envelope Mozilla]
Posledná zmena:
Október 1, 2015 at 14:54:14 UTC
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody