In Partnership with AOL
Táto kategória v iných jazykoch
 • ALEX - Odborné preklady - Ponúkame kvalitné preklady do/z anglického jazyka, korektúry, revízie prekladov aj v expresných termínoch za prijateľné ceny, používame CAT nástroje
  [!]
 • Alter Nativa, o.z. - Občianske združenie na podporu prirodzeného života. Rozvoj miestnej sebestačnosti, komunít, alternatívy v hospodárení.Permakultúra. Ponuka publikácií a ručne vyrábaných výrobkov.
  [!]
 • Asociácia Historické Hotely Slovenska - Skupina hotelov v zámkoch, kaštieľoch a historických budovách na Slovensku.
  [!]
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky - Zájmové združenie na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov.
  [!]
 • AVNM - Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.
  [!]
 • Carp Team Kochanovce. - Občianske združenie rybárskeho zväzu. Ciele združenia,zoznam revírov, úspešnosť sezón, fotogaléria.
  [!]
 • Carpteam Šarišské Michaľany - Venujeme sa lovu kaprov.
  [!]
 • Centrum pre hospodársky rozvoj - Nezisková, mimovládna organizácia zameraná na výskum ekonomických a sociálnych javov. Kontakty, projekty, aktivity,publikácie, semináre a partneri.
  [!]
 • Cesta ku šťastiu, o.z. - Občianske združenie Cesta ku šťastiu sa zaoberá zlepšovaním stavu komunít formou rôznych aktivít pre spoločnosť, akými sú zlepšovanie čistoty prostredia, prednášky, dobročinné aktivity.
  [!]
 • Changenet - Aktualizované spravodajstvo z prostredia mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku.
  [!]
 • Detský fond Slovenskej republiky - Aktivity organizácie, kódex detských práv, stanovy a výročné správy.
  [!]
 • DHZ Petrovice - Oficiálna stránka DHZ obce Petrovice.
  [!]
 • Dianetické centrum Košice - Informácie, literatúra, prednášky a školenia zamerané na rozvoj osobnosti založené na dielach L. Rona Hubbarda. O Dianetike a Scientológii.
  [!]
 • Echo - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, plány činností a kontakty.
  [!]
 • ERko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí - Voľný čas detí, výchova a etické otázky.
  [!]
 • Etický kódex bloggera - Etický kódex bloggera je neziskový projekt, ktorého cieľom je poukázať na blogy čestné k navštevníkovi. Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku projektu.
  [!]
 • EurActiv.sk - Informačný portál o Európskej únii.
  [!]
 • Eurodesk - Európska informačná sieť, konferencie a zamestnanecké programy pre mladých ľudí.
  [!]
 • Federácia strojvodcov SR - Stránky odborovej organizácie. Stanovy, zoznam, diskusia, časopis, správy, galéria a kontakty.
  [!]
 • Fulbright Commission - Štipendiá pre občanov SR, akademické poradenstvo, programy pre inštitúcie, aktuálny zoznam účastníkov a kontakty.
  [!]
 • InkoFórum, o.z. - Občianske združenie na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou (mimovoľný únik moču, alebo stolice). Stránka určená pre laickú ale i odbornú verejnosť.
  [!]
 • Kataster nehnuteľností - Adresy a stránkové hodiny katastrálnych úradov a správ katastra
  [!]
 • Klub detskej nádeje - Stanovy a aktivity klubu, detské tábory, album fotografií z akcií, archív činnosti a podujatí.
  [!]
 • Klub veteránov letiska Kuchyňa - Klub veteránov letiska Kuchyňa je dobrovoľná, nepolitická, záujmová, spoločenská organizácia, ktorá združuje ľudí, ktorí pracovali na letisku neďaleko Malaciek.
  [!]
 • Mensa Slovakia - IQ testy,plány akcií a kontakty.
  [!]
 • Mestská knižnica mesta Piešťany - Mestská knižnica mesta Piešťany je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu.
  [!]
 • Metodicko-pedagogické centrum Prešov - Metodicko-pedagogické centrum Prešov zamerané na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
  [!]
 • MVRO - Platforma mimovládnych rozvojových organizácií - Združuje neziskové organizácie zamerané na humanitárnu a rozvojovú pomoc. Členovia, história, spolupráca, partneri, články a dokumenty.
  [!]
 • Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky - Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky NAHV SR poskytuje informácie o činnosti, organizácii, histórii a podmienkach prijatia záujemcov o povolanie horského vodcu.
  [!]
 • Obec Maňa | Oficialna stránka obce - Stránka venovaná obci Maňa. Jej účeľom je informovať občanov o diani v obci. Na stranke sa pravidelne zverejnujú fotografie z akcíi, dokumnety zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, sravy o hospodarení obce.
  [!]
 • občianske združenie NAPS - Najmladší autor Peter Solej-občianske združenie na podporu vzdelávania a tvorivej duševnej aktivity mládeže SR.
  [!]
 • Open Society Foundation - Financovanie a podpora otvorených spoločností. O nadácii, články, granty a rôzne programy.
  [!]
 • Ostravice zelená - moderní vesnice pro rodinný život - Ostravice zelená je ambiciózní projekt moderní vesnice pro rodinný život s důrazem na postupný rozvoj obce při současném zachování kvality života.
  [!]
 • PDCS - Centrum prevencie a riešenia konfliktov - Vzdelávacie a intervenčné služby pre inštitúcie štátnej správy, samosprávy a neziskového sektora.
  [!]
 • Rada mládeže Slovenska - Členovia, regionálne rady, kľúčové dokumenty, stanoviská, správy o činnosti a kontakty.
  [!]
 • Republiková únia zamestnávateľov - Únia zamestnávateľov súkromného sektoru, organizácia, stanovy a cieľe.
  [!]
 • Rybárska spoločnosť Komjatice - Stránka Rybárskej spoločnosti Komjatice - predaj povolení na rybolov, fotogaléria revíru a úlovkov.
  [!]
 • SKEJ - Slovenská esperantská mládež - Združenie mladých ľudí hovoriacich esperantom, propagácia esperanta,plány činností a kontakty.
  [!]
 • Sloboda zvierat - Nezisková organizácia pre ochranu zvierat združujúca ľudí, sympatizujúcich s jej myšlienkami.
  [!]
 • Slovensko bez drog, o.z. - Slovensko bez drog je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá drogovou prevenciou a šírením osvety o drogách a ich škodlivosti.
  [!]
 • Slovensko-ruská spoločnosť - Informácie o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a politike, určené pre verejnosť i členov spoločnosti.
  [!]
 • Slovenská katolícka charita - Aktuality, služby, o charite na Slovensku, zahraničná pomoc, adopcia na diaľku, kampane.
  [!]
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Informácie o členstve, publikáciach a seminároch.
  [!]
 • Slovenský alpský klub - OEAV Alpenverein poistenie.
  [!]
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Dobrovoľné občianske združenie , poradenstvo, sociálna pomoc, sociálne služby a kontakty.
  [!]
 • Socionet - Informačný portál sociálnych služieb. Menšiny, postihnutí, sociálna politika a pomoc, vzdelávanie a zdravie.
  [!]
 • Svetová Esperantská Mládežnícká Organizácia (TEJO) - Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.
  [!]
 • Transparency International Slovensko -
  [!]
 • Vzdelávacia Nadácia Aspekt - Podpora vzdelania a vedy. Vzdelávacie programy v oblasti svetových jazykov, manažmentu, environmanažmentu a podnikania. Výmenné pobyty, kultúra. Online predaj literatúry.
  [!]
 • YMCA Slovakia - Je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a necirkevné združenie.
  [!]
 • Zaostri na rodinu - Moja rodina. Rady a odporúčania, blogy, spoločenstvá, tipy na výlety, kalendár. Portál o rodine a pre rodiny.
  [!]
 • Študentský parlament - Stránky Študentského parlamentu elektrotechnikov a informatikov, prinášajú vždy aktuálne informácie zo života FEI a FIIT a aj niečo viac.
  [!]
Skúste sa stať editorom kategórie.
[Envelope Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmienky použitia
Pozrite naše sesterské stránky  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Posledná zmena: Október 1, 2015 at 14:54:14 UTC - editovať