Organizácie rôznych spoločenských skupín

kategórie 6

Alter Nativa, o.z.
Občianske združenie na podporu prirodzeného života. Rozvoj miestnej sebestačnosti, komunít, alternatívy v hospodárení.Permakultúra. Ponuka publikácií a ručne vyrábaných výrobkov.
Asociácia Historické Hotely Slovenska
Skupina hotelov v zámkoch, kaštieľoch a historických budovách na Slovensku.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Zájmové združenie na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov.
AVNM
Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.
Carp Team Kochanovce.
Občianske združenie rybárskeho zväzu. Ciele združenia,zoznam revírov, úspešnosť sezón, fotogaléria.
Centrum pre hospodársky rozvoj
Nezisková, mimovládna organizácia zameraná na výskum ekonomických a sociálnych javov. Kontakty, projekty, aktivity,publikácie, semináre a partneri.
Cesta ku šťastiu, o.z.
Občianske združenie Cesta ku šťastiu sa zaoberá zlepšovaním stavu komunít formou rôznych aktivít pre spoločnosť, akými sú zlepšovanie čistoty prostredia, prednášky, dobročinné aktivity.
Changenet
Aktualizované spravodajstvo z prostredia mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku.
Detský fond Slovenskej republiky
Aktivity organizácie, kódex detských práv, stanovy a výročné správy.
DHZ Petrovice
Oficiálna stránka DHZ obce Petrovice.
Dianetické centrum Košice
Informácie, literatúra, prednášky a školenia zamerané na rozvoj osobnosti založené na dielach L. Rona Hubbarda. O Dianetike a Scientológii.
Echo
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, plány činností a kontakty.
Etický kódex bloggera
Etický kódex bloggera je neziskový projekt, ktorého cieľom je poukázať na blogy čestné k navštevníkovi. Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku projektu.
EurActiv.sk
Informačný portál o Európskej únii.
Eurodesk
Európska informačná sieť, konferencie a zamestnanecké programy pre mladých ľudí.
Federácia strojvodcov SR
Stránky odborovej organizácie. Stanovy, zoznam, diskusia, časopis, správy, galéria a kontakty.
Fulbright Commission
Štipendiá pre občanov SR, akademické poradenstvo, programy pre inštitúcie, aktuálny zoznam účastníkov a kontakty.
InkoFórum, o.z.
Občianske združenie na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou (mimovoľný únik moču, alebo stolice). Stránka určená pre laickú ale i odbornú verejnosť.
Kataster nehnuteľností
Adresy a stránkové hodiny katastrálnych úradov a správ katastra
Klub detskej nádeje
Stanovy a aktivity klubu, detské tábory, album fotografií z akcií, archív činnosti a podujatí.
Klub veteránov letiska Kuchyňa
Klub veteránov letiska Kuchyňa je dobrovoľná, nepolitická, záujmová, spoločenská organizácia, ktorá združuje ľudí, ktorí pracovali na letisku neďaleko Malaciek.
Mensa Slovakia
IQ testy,plány akcií a kontakty.
Mestská knižnica mesta Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu.
Metodicko-pedagogické centrum Prešov
Metodicko-pedagogické centrum Prešov zamerané na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
MVRO - Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Združuje neziskové organizácie zamerané na humanitárnu a rozvojovú pomoc. Členovia, história, spolupráca, partneri, články a dokumenty.
Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky
Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky NAHV SR poskytuje informácie o činnosti, organizácii, histórii a podmienkach prijatia záujemcov o povolanie horského vodcu.
Obec Maňa | Oficialna stránka obce
Stránka venovaná obci Maňa. Jej účeľom je informovať občanov o diani v obci. Na stranke sa pravidelne zverejnujú fotografie z akcíi, dokumnety zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, sravy o hospodarení obce.
občianske združenie NAPS
Najmladší autor Peter Solej-občianske združenie na podporu vzdelávania a tvorivej duševnej aktivity mládeže SR.
Open Society Foundation
Financovanie a podpora otvorených spoločností. O nadácii, články, granty a rôzne programy.
Ostravice zelená - moderní vesnice pro rodinný život
Ostravice zelená je ambiciózní projekt moderní vesnice pro rodinný život s důrazem na postupný rozvoj obce při současném zachování kvality života.
PDCS - Centrum prevencie a riešenia konfliktov
Vzdelávacie a intervenčné služby pre inštitúcie štátnej správy, samosprávy a neziskového sektora.
Rada mládeže Slovenska
Členovia, regionálne rady, kľúčové dokumenty, stanoviská, správy o činnosti a kontakty.
Republiková únia zamestnávateľov
Únia zamestnávateľov súkromného sektoru, organizácia, stanovy a cieľe.
Rybárska spoločnosť Komjatice
Stránka Rybárskej spoločnosti Komjatice - predaj povolení na rybolov, fotogaléria revíru a úlovkov.
SKEJ - Slovenská esperantská mládež
Združenie mladých ľudí hovoriacich esperantom, propagácia esperanta,plány činností a kontakty.
Sloboda zvierat
Nezisková organizácia pre ochranu zvierat združujúca ľudí, sympatizujúcich s jej myšlienkami.
Slovensko bez drog, o.z.
Slovensko bez drog je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá drogovou prevenciou a šírením osvety o drogách a ich škodlivosti.
Slovensko-ruská spoločnosť
Informácie o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a politike, určené pre verejnosť i členov spoločnosti.
Slovenská katolícka charita
Aktuality, služby, o charite na Slovensku, zahraničná pomoc, adopcia na diaľku, kampane.
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Informácie o členstve, publikáciach a seminároch.
Slovenský alpský klub
OEAV Alpenverein poistenie.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Dobrovoľné občianske združenie , poradenstvo, sociálna pomoc, sociálne služby a kontakty.
Socionet
Informačný portál sociálnych služieb. Menšiny, postihnutí, sociálna politika a pomoc, vzdelávanie a zdravie.
Svetová Esperantská Mládežnícká Organizácia (TEJO)
Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.
Vzdelávacia Nadácia Aspekt
Podpora vzdelania a vedy. Vzdelávacie programy v oblasti svetových jazykov, manažmentu, environmanažmentu a podnikania. Výmenné pobyty, kultúra. Online predaj literatúry.
YMCA Slovakia
Je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a necirkevné združenie.
Zaostri na rodinu
Moja rodina. Rady a odporúčania, blogy, spoločenstvá, tipy na výlety, kalendár. Portál o rodine a pre rodiny.
Študentský parlament
Stránky Študentského parlamentu elektrotechnikov a informatikov, prinášajú vždy aktuálne informácie zo života FEI a FIIT a aj niečo viac.

Táto kategória v iných jazykoch 48

[Envelope Mozilla]
Posledná zmena:
Júl 28, 2016 at 18:10:01 UTC
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody