Zobacz także: 2

Autyzm - Fundacja Alpha
Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
Betel - Międzynarodowy Ruch Dobroczynny
Federacja Wspólnot Betel - wspólnoty spotkania, życia (Domy dla Osób Niepełnosprawnych), wspomagające.
Biegusy, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane SM w Zielonej Górze
Stowarzyszenie zrzesza ludzi chorych na stwardnienie rozsiane SM, wspiera ich duchowo i fizycznie. Organizuje obozy rehabilitacyjne. Informacje o działalności, metodach rehabilitacji i leczenia choroby.
Być Jak Inni
Fundacja pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym. W stowarzyszeniu działa zespół specjalistów pragnących nieść skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom z porażeniem mózgowym, autystycznym, niepełnosprawnym intelektualnie oraz z innymi dysfunkcjami.
Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych
Zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wypadkach oraz dzieciom sierocym i z rodzin patologicznych. Na stronie m.in: główne cele fundacji, kontakt z doradcą osób niepełnosprawnych, informacje o organizowanych imprezach, galeria zdjęć.
Fundacja Grzegorza z Sanoka
Pomoc w pokonywaniu i leczeniu dystrofii mięśniowej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Fundacja Hipoterapia
Fundacja pomocy dzieciom sprawnym inaczej, głównie dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym. Podstawową formą terapii jest hipoterapia.
Fundacja Hipoterapia
Organizacja zajmująca się wszelkimi zagadnieniami rehabilitacji konnej. Prowadzi działalność terapeutyczną, szkoleniowo-informacyjną, wydawniczą oraz doradczą. Jej działania są skierowane wyłącznie do dzieci niepełnosprawnych.
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
Internet dla Niepełnosprawnych, rehabilitacja, kursy, szkolenia, sponsorzy.
Fundacja Sprawni Inaczej
Informacje o pomocy osobom niepełnosprawnym. Tworzenie nowych ośrodków, w których mogliby oni korzystać z odpowiednich form kształcenia, terapii i rehabilitacji. Galeria prac podopiecznych fundacji. Informacje kontaktowe.
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
Poszukiwanie talentów plastycznych i promowanie twórców bez względu na rodzaj i stopień ich schorzeń i wynikającej stąd niesprawności. O fundacji, galeria twórców, Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.
Integracja
Celem stowarzyszenia jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej. Inforamcje o prawach przysługującym osobom niepełnosprawnym. Akcje edukacyjno-informacyjne.
Niepełnosprawni, lecz pełnosprawni
Informacje na temat unormowań w UE w kwestii osób sprawnych inaczej.
Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
Skupia organizacje z terenu całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz. Informacje podstawowe, statut, wykaz organizacji członkowskich.
Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa
Porady, ważne informacje dla rodziców, rodzeństwa i opiekunów dzieci z zespołem Downa. Organizowanie rehabilitacji oraz grupowych terapii zajęciowych.
Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane
Oficjalna strona Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane. Bieżąće aktualności, galeria zdjęć, kontakt.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowanie miejsc pracy niepełnosprawnych, pożyczki, rehabilitacja, likwidacja barier architektonicznych.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Reprezentuje interesy zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspiera działania na rzecz realizacji zasady równości szans osób niepełnosprawnych, tworzenie polityki ich zatrudnienia.
Polski Komitet Paraolimpijski
PKPar zajmuje się organizacją, upowszechnianiem i działalnością na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. Aktualności, władze, historia i cele, kalendarz imprez. Relacje z igrzysk, począwszy od Sydney 2000.
Polski Związek Niewidomych
Informacje na temat organizacji i jej działalności, rehabilitacja, ulgi, linki.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Informacje na temat towarzystwa, istoty choroby i proponowanych terapii. SM w świecie i Internecie, wydarzenia.
Pomocna Łapa
Głównym celem fundacji jest wspomaganie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z udziałem psów oraz poprawa jakości życia niepełnosprawnych przy pomocy psów asystentów. Fundacja pozyskuje i szkoli psy, a następnie przekazuje je osobom niepełnosprawnym.
Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "Keja"
Działalność na rzecz rozwoju sportu i turystyki w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.
Spes, Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych
Organizacja zajmująca się wspomaganiem osób niepełnosprawnych. Działalność, oferta pomocy, prawa niepełnosprawnych.
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
Internetowa spółdzielnia pracy zdalnej skupiająca osoby niepełnosprawne. Celem spółdzielni jest zawodowa reintegracja jej członków oraz przywrócenie ich na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
Start - Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów
Organizacja pozarządowa działająca na polu rehabilitacji przez sport. Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz działań socjalnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
Informacje o boreliozie, najnowsze metody leczenia, doświadczenia ludzi chorych na boreliozę, materiały dla lekarzy, forum, linki.
Stowarzyszenie OZON
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zmiany nastawienia do poszukiwania pracy i do aktywnego życia zawodowego osób niepełnosprawnych oraz zmianę postaw pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i równouprawnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Słoneczko
Stowarzyszenie organizujące różne formy leczenia, edukacji i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa
Strona internetowa poświęcona Zespołowi Williamsa oraz nowopowstałemu, ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu
Stowarzyszenie Pomaga dzieciom niedosłyszącym, prowadzi terapię i rehabilitację, organizuje turnusy rehabilitacyjne i zajęcia integracyjne. Grupy wsparcia dla rodziców, których dzieci mają wadę słuchu. Popularyzacja wiedzy na temat możliwości, jakie stwarza medycyna przed dziećmi niedosłyszącymi.
Stowarzyszenie SM w Sierpcu
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Sierpcu i ich przyjaciół. Informacje o stowarzyszeniu, porady, aktualności.
Stowarzyszenie „Źródło”
Zajmuje się rehabilitacją osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Szczeciński Stowarzyszenie Pomocy Autystom
Ośrodek terapii i edukacji osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin. Diagnoza i konsultacje.
Tacy Sami
Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym.
Warsztaty Terapii Zajęciowej 2 Latarnia Rybnik
WTZ Latarnia 2 Rybnik jest stroną tworzoną przez osoby niepełnosprawne i mówi o działalności warsztatów terapii zajęciowej
Wspólnota Burego Misia
Pomoc ludziom sprawnym umysłowo i fizycznie inaczej. Założenia i cele, informacje o osadzie, jak i Fundacji Burego Misia im. Bogdana Jańskiego.

Inne wersje językowe tej kategorii: 13

[Wheelchair Mozilla]
Ostatnia zmiana:
maja 26, 2016 at 5:24:04 UTC
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy