Organizacje o profilu dobroczynnym, niosące pomoc potrzebującym.

kategorie 1

Zobacz także: 1

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Organizacja mająca na celu propagowanie i pobudzanie prospołecznych postaw filantropijnych.
Alter Ego
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. Prowadzi działalność opartą o wolontariat, świadczona pomoc poszkodowanym jest bezpłatna.
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka św. Jacka
Ośrodek Caritas w Katowicach, który pomaga ludziom ubogim, niepełnosprawnym, starszym i dzieciom.
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim oferuje swoje usługi w opiece nad potrzebującymi.
Fundacja BigSponsor
BigSponsor to interaktywny, mobilny program pozyskiwania wsparcia finansowego na rozwój talentu, realizację potrzeb.
Fundacja Bliźniemu Swemu
Przygotowuje i prowadzi aukcje dzieł sztuki, organizuje koncerty charytatywne, pomaga wychowankom domów dziecka.
Fundacja Dać Dzieciom Nadzieję im. Matki Teresy z Kalkuty
Stawia sobie za cel pomoc najbiedniejszym dzieciom w Polsce i na świecie.
Fundacja EMIR - psia nadzieja. Schronisko dla psów Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR pod Warszawą
Fundacja pomaga zwierzętom w potrzebie. Ratuje i oddaje do adopcji maltretowane zwierzęta, walczy w sądach. Działa dzięki ofiarności ludzi wielkiego serca.
Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka
Niesie pomoc duchową, wychowawczą i materialną potrzebującym dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom.
Fundacja Książat Lubomirskich - wsparcie rozwoju sztuki i nauki
Fundacja Książąt Lubomirskich wspiera rozwój sztuki, nauki, rozwija projekty medyczne i edukacyjne. Organizacja wspiera ekologiczne budownictwo, funduje stypendia dla studentów, sprzęt komputerowy, medyczny i odbudowę zabytków.
Fundacja Mimo Wszystko
Fundacja Anny Dymnej niosąca pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym.
Fundacja pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych: Wróć
Cele fundacji, opis realizowanych programów, darczyńcy, rehabilitacja dzieci.
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu
Realizuje programy integracji społecznej w Polsce.
Fundacja Rozwoju Społecznego
Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, pomaga młodzieży w trudnej sytuacji życiowej kontynuować naukę, wspiera organizacje wychowawcze, w tym w szczególności Rodzinne Domy Dziecka i Dzienne Ośrodki Socjoterapii.
Fundacja Watoto
Finansowanie nauki i utrzymania afrykańskich dzieci, szczegóły akcji, kontakt.
Polski Czerwony Krzyż - Wieluń
Opis działalności PCK Wieluń oraz etapów powstawania Grupy SIM PCK Wieluń.
Pomoc niepełnosprawnym
Platforma SiePomaga to rozwiązanie w zakresie pomagania biednym i niepełnosprawnym. Integruje organizacje charytatywne z potrzebującymi.
Przebudzeni – praktyka buddyjska w więzieniu
Stowarzyszenie "Przebudzeni" swoją działalność opiera na zasadach buddyjskiego wolontariatu wspierającego osoby osadzone w zakładach karnych. Projekt Przebudzeni.org jest kontynuacją programu "Zen-in-Prison" i działu "Buddyzm w więzieniu" z serwisu Metta.pl.
Simba Friends Foundation
Fundacja otaczająca opieką dzieci z rodzin patologicznych i ubogich. Informacje, programy, działalność.
SOS Wioski Dziecięce
Pozarządowa organizacja dobroczynna, opiekująca się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcjonalnych.
Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"
Stowarzyszenie ma na celu działania na rzecz zapewnienia edukacji osób, w szczególności dzieci i kobiet, które ze względów ekonomicznych, kulturowych lub politycznych zostały pozbawione możliwości zdobywania wiedzy.
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich - opieka nad starszymi samotnymi osobami
Wolontariat na rzecz osób starszych, zajęcia, aktywizacja seniorów w Poznaniu i Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego. Współorganizator kampanii społecznej Spoko Senior.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Sursum Corda
Organizacja Pożytku Publicznego zajmująca się wspieraniem rodzin, programami pomocy dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, wolontariacie młodzieżowym, pomocą psychologiczno-pedagogicznej.
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
Pomoc dziecku i jego rodzinie w ramach projektów non-profit. Programy, sponsorzy, zbiórki publiczne, wolontariat.
Stowarzyszenie Szkoła dla Ostrów - Ostrowy dla Szkoły
Stowarzyszenie powołane do udzielania wszechstronnej pomocy ZSO nr 6 w realizacji jej zadań, a także działalność na rzecz rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych, pielęgnowania tradycji Szkoły oraz różnorodnego wspomagania mieszkańców.Ostrów Górniczych - aby nam się lepiej żyło.
Stowarzyszenie U Siemachy
Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, ośrodki socjoterapii dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie WIOSNA
Stowarzyszenie tworzy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chce tworzyć nowe modele zachowań społecznych.
Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”
Oferuje pomoc osobom starszym i samotnym.
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie
Działalność ośrodka skupia się na pomocy rodzinom, przeciwdziała przemocy, pomaga w opiece nad innymi ludźmi.

Inne wersje językowe tej kategorii: 15

[Accessibility_Mozilla]
Ostatnia zmiana:
lipca 20, 2016 at 12:24:03 UTC
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy