kategorie 2

?elazne Korzenie, Piknik Archeologiczny
Cz?owiek i ?elazo w pierwszych wiekach naszej ery, dziedziny wytw⣺o?ci rzemie?lniczej w okresie wp?yw砲zymskich, problematyka hutnictwa staro?ytnego, jako szeroko poj?tego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim.
Archeolodzy.org
Forum mi?o?nik砡rcheologii. Archeologia Polski i Powszechna. Metodyka bada? i dokumentacji.
Archeologia ?ywa
Strona popularnego kwartalnika archologicznego. Na stronie dost?pne jest archiwum z wybranymi artyku?ami, linki do popularnych stron, informacje o wa?nych wydarzeniach.
Archeologia karmelita?ska
Wyniki prac archeologicznych i labolatoryjnych prezentuj?ce pocz?tki i rozw꠷sp쮯ty pustelnik砫armelita?skich.
Archeologia niedestrukcyjna
Opisy metod: prospekcja lotnicza, geofizyczna, powierzchniowa, geochemiczna.
Archeowie?ci
Blog z informacjami o odkryciach archeologicznych, staro?ytno?ci, prehistorii, paleontologii.
dr Joanna Kalaga - oficjalna strona
Doktor archeologii, Curriculum Vitae, Bibliografia, Badania wykopaliskowe, Galeria zdj??, Projekty wykopaliskowe.
Egiptologia
Serwis po?wi?cony badanom archeologicznym w Egipcie.
Gr䠯bronny z X wieku w Grzybowie
Badania wykopaliskowe na wczesno?redniowiecznym grodzisku w Grzybowie.
historycy.org - Archeologia i bractwa
Forum dla archeolog砷 portalu historycy.org
Koczownicy.pl
Koczownicy.pl to strona archeologiczna prezentuj?ca m.in.: informacje obejmuj?ce kultur? materialn? i duchow? lud砫oczowniczych step砮adczarnomorskich, g?箩e Po?owc砯raz lud砩m pokrewnych.
Metoda w?gla radioaktywnego 14C w archeologii
Opis metody datowania zabytk砺a pomoc? w?gla radioaktywnego C14
Nieinwazyjne badania Ptolemais
Badania archeologiczne IA UW w Libi - Ptolemais. Strona prezentuje metody nieinwazyjne, kt⥠zastosowano w trakcie bada? na stanowisku
Oficjalna strona dr Bartosza Kontnego
Oficjalna strona dr Bartosza Kontnego. aktualno?ci, zainteresowania, cv, wykaz publikacji, projekty badawcze, galerie zdj??.
Polska Misja Archeologiczna w Iranie i Azji ?rodkowej
Polska Misja Archeologiczna w Iranie i Azji ?rodkowej przy Zak?adzie Archeologii Bliskiego Wschodu IA UW prowadzi badania archeologiczne na terenie Azji ?rodkowej i Iranu. W ramach, obecnie realizowanych projekt笠badania prowadzone s? w Mele Hairam w Turkmenistanie i Tang-e Bolaghi w Iranie.
Polskie wykopaliska w Libii
Opis bada? wykopaliskowych w Libii, prowadzonych przez Instytut Archeologii UW
Pradzieje
Strona prezentuj?ca rﮥ zagadnienia z dziedziny archeologii, mi?dzy innymi typologi? zapinek i umb.
Pradzieje.pl
Portal dla archeolog笠opisy wykopalisk, prace seminaryjne, forum, galerie zabytk笠nowo?ci z prasy.
Serwis Archeologiczny Servis.pl
Aktualno?ci z dziedziny archeologii z Polski i ze ?wiata
Stonehenge
Informacje na temat megalitycznego kamiennego kr?gowi na po?udniu Anglii.
Stowarzyszenie Naukowe Archeolog砐olskich
Informacje i aktualno?ci, historia, dzia?alno?? naukowa, oddzia?y terenowe, archiwum.
Weklice
Charakterystyka cmentarzyska ludno?ci kultury wielbarskiej. Historia i wyniki bada? stanowiska, galeria.
Wikipedia: Archeologia
Zbi⠨ase? zwi?zanych z archeologi? w Wolnej Encyklopedii Internetowej.

Inne wersje językowe tej kategorii: 22

[Dmoz Mozilla 1]
Ostatnia zmiana:
maja 26, 2016 at 5:24:04 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne