In Partnership with AOL
This category in other languages:
 • Bòrd na Gàidhlig - Buidheann Phoblach Neo-Roinneil a tha stèidhichte le, agus cunntachail do, Mhinistearan na h-Alba. Bidh uallach air Bòrd na Gàidhlig (Alba) airson stiùireadh iomlan is riaghladh Plana Nàiseanta na Gàidhlig
  [!]
 • Clì Gàidhlig - Gus ionnsachadh is inbhe nàiseanta na Gàidhlig. Ag adhartachadh na Gàidhlig agus a' riochdachadh nan Gaidheal Ùra. Cumann ballrachd airson luchd-ionnsachadh agus luchd-taice na Gàidhlig.
  [!]
 • Comunn na Gàidhlig - "CnaG" - Buidhean leth-oifigeil a tha a' cur a' Ghàidhlig chun cinn. Tha e na amas aig CNAG Inbhe Thèarainte a bhuinnig dhan Ghàidhlig agus an cànan ath-bheothachadh agus a leasachadh, le bhith ag obair cuide ri buidhnean eile, gu sònraichte ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, leasachaidhean cultarail agus eaconomaigeach.
  [!]
 • Plana Cànain nan Eilean Siar - Plana Gàidhlig aig Comhairle nan Eilean Siar 2007-2012, a réir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 [PDF]
  [!]
 • Seanchas Shlèite - Cruinneachaidhean tèacsa agus fuaime de sheanchas ann an dualchainnt Shléite san Eilean Sgitheanach
  [!]
 • Soillse - Lìonradh Nàiseanta Rannsaichaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig.
  [!]
 • Tobar an Dualchais - Na mìltean móra de sheann chlàraidhean bho Sgoil Eòlais na h-Alba, bhon BBC, agus bho Chruinneachadh Chanaigh
  [!]
Volunteer to edit this category.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Terms of Use
Visit our sister sites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Last update: February 16, 2016 at 9:05:36 UTC - edit