In Partnership with AOL
This category in other languages:
  • Amgueddfa Cymru - Swyddogaeth statudol Amgueddfa Cymru yw hyrwyddo'r gwaith o addysgu'r cyhoedd, drwy ddatblygu casgliadau'r amgueddfeydd yng Nghymru, gofalu amdanynt, ac annog pobl i ymweld â hwy.
    [!]
  • Arian i Bawb Cymru - Rhaglen grantiau i ariannu prosiectau sy'n cynnwys pobl yn eu cymuned leol, gan ddod â nhw at ei gilydd i gymryd rhan mewn, a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau treftadaeth, elusennol, iechyd, addysg, amgylcheddol a chymunedol.
    [!]
  • Bullies Out - Yn darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i unigolion, ysgolion, sefydliadau ieuenctid a chymunedol sydd yn cael eu heffeithio gan fwlio.
    [!]
  • Canolfan Genedlaethol Iaith a Diwylliant Nant Gwrtheyrn - Canolfan breswyl sy'n cynnwys darpariaeth addysgu Cymraeg a chyrsiau sy'n edrych ar ddiwylliant ac amgylchedd Cymru.
    [!]
  • CLIC - Gwasanaeth Cenedlaethol Gwybodaeth a Chyngor i bobl ifanc 11 i 25 oed yng Nghymru yw CLIC ac fe’i cyllidir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
    [!]
  • Cronfa Loteri Fawr: Cymru - Mae’r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru yn dosbarthu miliynau o bunnau bob blwyddyn i achosion da ar draws y wlad.
    [!]
  • Cyfanfyd - Mae Cyfanfyd yn sefydliad aelodaeth cenedlaethol sy'n gweithio i hyrwyddo addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a datblygu cynaliadwy yng Nghymru.
    [!]
  • Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby - Mae'r Cylch yn cyfarfod yn wythnosol. Mae'na groeso i bawb sy'n dysgu neu sy'n siarad Cymraeg.
    [!]
  • Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru - Amcanion y gymdeithas yw i hyrwyddo astudiaeth o hanes ac achau teuluoedd yng Nghymru ac i gyd-drefnu a chynnal gweithgareddaur Cymdeithasau Hanes Teuluol.
    [!]
  • cymorth.com - Llinellau ffôn Cymraeg.
    [!]
  • Cymru Masnach Deg - Cymru'n dod yn Genedl Fasnach Deg gyntaf yn y byd. Mae’n cynnwys lawer o wybodaeth am Fasnach Deg ac ymgyrch Gwlad Masnach Deg yng Nghymru.
    [!]
  • Cymuned - Grwp pwyso sy'n ymgyrchu ar ran y lleiafrif sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru.
    [!]
  • Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Cyngor Cefn Gwlad Cymru yw ymgynghorydd statudol y Llywodraeth ar faterion yn ymwneud â chynnal harddwch naturiol, bywyd gwyllt a chyfleoedd hamddena awyr agored ar draws Cymru, ac ar hyd ei glannau.
    [!]
  • Groundwork yng Nghymru - Groundwork yng Nghymru yw’r brif elusen adfywio sydd yn troi datblygu cynaliadwy yn wirionedd mewn cymunedau sydd angen buddsoddiad a chefnogaeth.
    [!]
  • ICP Partneriaeth - Mae'n nod yw hyrwyddo cyfleoedd i bobl ifanc yng Nghymru wneud gwaith gwirfoddol yn Ewrop.
    [!]
  • Mantell Gwynedd - Eusen annibynnol sy'n cefnogi a hyrwyddo grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac yn datblygu gweithgaredd gwirfoddol yng Ngwynedd.
    [!]
  • Merched y Wawr - Ceir yma wybodaeth am clwb benywod Gymraeg.
    [!]
  • Mudiad Efengylaidd Cymru - Mudiad sydd yn hyrwyddo efengyl Iesu Grist trwy efengylu, cyhoeddiadau, gwersylloedd, cynadleddau a hyfforddi. Ar y safle ceir hanes gwaith y Mudiad a'i gredo.
    [!]
  • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru - Mae’r rhaglenni yng Nghymru, sy’n cael eu darparu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, yn canolbwyntio ar greu swyddi cynaliadwy a thwf a hynny’n unol ag agendâu Lisbon a Gothenburg yr Undeb Ewropeaidd a pholisïau a strategaethau Llywodraeth y Cynulliad.
    [!]
Volunteer to edit this category.
Copyright © 1998-2014 AOL Inc. Terms of Use
Visit our sister sites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Last update: August 19, 2014 at 4:33:14 UTC - edit